Afgelopen vijf jaar is in de provincie Utrecht door verschillende partijen geïnvesteerd in de maatschappelijke beweging naar meer bewonersregie- en -initiatief in welzijn, wonen en zorg die leidt tot vitale en gezonde dorpen en wijken. In 2017 heeft een groep betrokken trekkers van bewonersinitiatieven, bestuurders en experts vanuit onder meer gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht, Provinciale Staten, KNHM, Gebiedscoöperatie O-0gen, Nederland Zorgt voor Elkaar en St. Omzien gewerkt aan het concretiseren van een gezamenlijke agenda voor de komende jaren in de provincie Utrecht. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk programma als drager van de ‘DOE AGENDA BEWONERSINITIATIEF Provincie Utrecht 2018 – 2022’.

Ook de verkennerstafels onder initiatieven in onze provincie en de bijeenkomst Samenspel in Beweging voor initiatieven en stakeholders uit de provincie hebben duidelijk gemaakt welke vraagstukken en ontwikkelingen als eerste de aandacht verdienen. En dat een een provinciale infrastructuur en agenda nodig is om bewonersinitiatief ruimte te bieden, tot bloei te laten komen en echt verschil te kunnen maken.

Lees hier de  Samenvatting DOE Agenda Bewonersinitiatief 2018 – 2021.

Waarom een provinciale DOE-AGENDA?

Met de Doe-agenda en actie-agenda voor 2018 willen we met de provincie Utrecht, gemeenten in de provincie en andere partners de maatschappelijke beweging vanuit bewoners en bewonersinitiatief die is gebaseerd op wat werkt en vanuit eigenaarschap van bewoners domeinen tot bloei brengen en verduurzamen. Met als doel gelukkige, gezonde en actieve inwoners. De kanteling en cultuuromslag die we voorstaan benut potentieel in wijken/kernen, ontlast mantelzorgers, helpt mensen langer thuis te blijven wonen, gezond en waardevol oud te worden, iedereen mee te laten doen tegen lagere zorgkosten.

Realisatie vraagt een gemeenschappelijke inspanning voor meer jaren van actieve bewoners en betrokken stakeholders zoals gemeenten, provincie, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en fondsen/banken. Het profijt van investeringen bij (bewoners)initiatieven krijgen, en het verduurzamen van initiatieven vraagt aanpassing van systemen, een ander samenspel tussen partijen met meer ruimte, eigenaarschap, regie en mogelijkheden voor bewoners(initiatief).

Meerjarige Doe-Agenda

Realisatie vindt plaats in een meerjarige Doe Agenda Bewonersinitiatief 2018 – 2022 langs 5 programma- en leerlijnen.

1. Bewoners aan zet. Het stimuleren en versterken van bewonersinitiatieven, vergroten van betrokkenheid door samen leren en ontdekken van wat werkt.

2. Verduurzaming bewonersinitiatief. Het helpen verduurzamen van initiatieven in realisatie van meer duurzame betrokkenheid, meer duurzame financiering en daarmee continuïteit. Door het creëren van experimenteer-ruimte, duurzame praktijken en kennis.

3. Samenspel overheid – burgers – andere partners. Met elkaar leren anders te denken en doen in het samenspel tussen systemen (overheid en andere professionele partijen) en leefwerelden van bewoners(initiatieven). Gericht op  verbetering van de samenwerking tussen overheden, bewoners en andere partners. Zowel op buurt/wijk, lokaal, regionaal als provinciaal niveau.

4. Maatschappelijke impact. Ontwikkelen van een Buurzaamheidsindex vanuit positieve gezondheid met impact-indicatoren (kwaliteit en geld) waarbij bewoners- en samenlevingskracht zo eenvoudig mogelijk kan worden bepaald en gewaardeerd.

5. Toerusten, kennis en kunde. Ondersteunen van actieve bewoners, sociaal ondernemers, ZZP’ers, gemeente ambtenaren, bestuurders en andere betrokken professionals om zich verder te bekwamen. Samen met en van elkaar te leren. Op een gelijkwaardige, laagdrempelige, inspirerende en uitdagende wijze samen leren en werken aan wat we nodig hebben voor meer samenlevingskracht.

Mee mogelijk maken?

Wil je de Doe Agenda Bewonersinitiatief 2018 – 2022 mee mogelijk maken, op onderdelen of als geheel? Door kleinschalig, concreet initiatief te bevorderen in wijken/dorpen waar dat lastig blijkt, zichtbaar maken van de initiatieven die er al zijn, meer proeftuinen mogelijk maken, gezondheidsbevordering voor iedereen ondersteunen via bewonersinitiatieven, een buurzaamheidsindex ontwikkelen, ruimtelijk/economische ontwikkeling koppelen aan sociale ontwikkeling, doorbraken in duurzame financiering realiseren, een brede coalitie opzetten van vernieuwers: bewoners, initiatiefnemers, ervaringsdeskundigen, bestuurders, ambtenaren, sociaal ondernemers, experts uit andere betrokken organisaties en netwerken. Stuur een mail naar info@omziennaarelkaar.nl.

Samenvatting DOE Agenda Bewonersinitiatief 2018 – 2021

Share Button
Provinciale doe-agenda Utrecht 2018-2022
Getagd op: