Right to Challenge leeft steeds meer, maar is nog niet overal vanzelfsprekend. In 299 van de 333 lokale coalitieakkoorden die dit jaar gesloten zijn wordt aandacht besteed aan deze vorm van participatie. Sinds 15 november is er een landelijke helpdesk Right to Challenge van NLZVE ingericht en ook het Kabinet komt nu met extra  maatregelen. 

Helpdesk Right to Challenge

Via een Right to Challenge-regeling krijgen burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Bewoners kunnen de uitvoering met bijbehorend budget overnemen om leefbaarheid, betrokkenheid en eigenaarschap te vergroten. Voor alle vragen over Right to Challenge is er vanaf 15 november de Landelijke Helpdesk van Nederland Zorgt voor Elkaar. De Helpdesk stelt haar ervaringen met en kennis van Right to Challenge beschikbaar voor vragen van medewerkers van bewoners, gemeenten, bestuurders en raadsleden. Achter de helpdesk schakelt een breed netwerk van medewerkers van koepels voor bewonersinitiatieven, VNG, BZK en andere kennispartners. Als uw vraag niet direct beantwoord kan worden, dan krijgt u binnen 4 werkdagen bericht van een van de kennispartners.

Contact opnemen kan via:

Extra instrumenten kabinet

Het bieden van ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen is ook opgenomen in het regeerakkoord. Het kabinet geeft gemeenten nu extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven, om burgerbetrokkenheid en leefbaarheid te bevorderen. Maatwerkadvies en een servicepunt voor vragen beschikbaar voor gemeenten en inwoners die met Right to Challenge aan de slag willen of al zijn. Daarnaast wordt een laboratorium van recht op overname ingericht; een gezamenlijk leertraject met maximaal tien gemeenten, gericht op kennisdeling, waarin aandacht is voor de knelpunten en oplossingen bij het overnemen van maatschappelijk vastgoed. Resultaten van de laboratoriumsessies worden breed gedeeld via het kennisplatform www.lokale-democratie.nl. Ook komt er een speciale online Right to Challenge-module voor gemeenteambtenaren. En een inspiratiegids met aansprekende voorbeelden, het organiseren van regionale bijeenkomsten met illustratieve casussen en praktische informatie over het hoe en wat van Right to Challenge. Tot slot zet het kabinet in op de door de Tweede Kamer gewenste verankering van het Right to Challenge. Samen met de VNG en gemeenten wordt een modelverordening Right to Challenge uitgewerkt. Ook wordt ingezet op de modernisering van de inspraakmogelijkheden in de Gemeentewet. Daartoe wordt bezien hoe artikel 150 Gemeentewet kan worden verbreed naar andere fasen van het beleidsproces. Minister Ollongren heeft de Universiteit Leiden gevraagd te onderzoeken welke juridische belemmeringen gemeenten met betrekking tot Right to Challenge ervaren. Het eindrapport wordt verwacht in maart 2019.

Meer over Right to Challenge >>>

Landelijke helpdesk Right to Challenge >>>

Kennisbank NLZVE Right to Challenge >>>

Maatregelen kabinet Right to Challenge >>>

 

Share Button
Instrumenten Right to Challenge