Met het nieuwe collegeakkoord en de komst van de nieuwe sociaal makelorganisatie DOCK liggen er kansen om bewonersinitiatieven ruimte te geven, te versterken, gemeenschapskracht te vergroten en het eigenaarschap terug in de buurt te krijgen. Wat vraagt dit van DOCK, bewonersinitiatieven, samenwerkingsverbanden, gemeente en andere wijkpartners. Op 29 januari 2019 gingen we hierover in gesprek.

Sterke sociale basis

Veranderend samenspel in de wijk.

Met het nieuwe collegeakkoord en de komst van de nieuwe sociaal makelorganisatie DOCK liggen er kansen om bewonersinitiatieven nog meer ruimte te geven, te versterken, gemeenschapskracht te vergroten en het eigenaarschap terug in de buurt te krijgen.

Welke specifieke ondersteuning vragen initiatieven? Hoe verloopt de samenwerking tussen bewonersinitiatieven in de wijken en de stad? Wat vraagt dit van bewonersinitiatieven, , DOCK, samenwerkingsverbanden, gemeente en andere wijkpartners. Op 29 januari 2019 gingen we hierover in gesprek.

Sterke sociale basis

Bewonersinitiatieven versterken de sociale basis in de buurten. Wat kunnen en willen bewonersinitiatieven bereiken en wat hebben zij nodig om verder te groeien en bij te dragen aan deze sociale basis. Deze vraag vormde het uitgangspunt voor deze bijeenkomst. Dan kun je denken aan: experimenteer- of regelruimte, kennis, infrastructuur, en /samenwerking in de wijk. Wie kan welke rol daarbij spelen in de wijk en in de stad? 

De bijeenkomst vond plaats op 29 januari van 16-19 uur in de huiskamer van Oke-Nu en OSO in Overvecht Noord, Indusdreef 5. Met wethouder Maarten van Ooijen, initiatiefnemers van bewonersinitiatieven, sociaal makelaars, gemeente ambtenaren MO/Sociaal Domein, experts bewonersinitiatieven, onderzoekers en fondsen. t Table 4 Ac

Achtergrond en context

Welkom.

Gespreksleider Jitske Tiemersma van stichting Omzien naar elkaar heet wethouder Maarten van Ooijen, initiatiefnemers van bewonersinitiatieven, sociaal makelaars, gemeente ambtenaren MO/Sociaal Domein, experts bewonersinitiatieven, onderzoekers en fondsen welkom (zie bijgevoegde aanwezigheidslijst).

Aanleiding voor deze bijeenkomst is het veranderend samenspel in de wijk tussen marktpartijen, gemeente, bewoners en bewonersinitiatieven in bredere zin. Uitgaande van  trends en ontwikkelingen in het versterken van gemeenschapskracht, goede voorbeelden en modellen. Over de rol van initiatieven, bewoners, gemeente, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties , bewoners, sociaal makelaars en andere partijen. Vanuit bewoners initiatieven is er een grote behoefte aan als volwaardige partij gezien te worden en een regelgeving die klaar is voor bewonersparticipatie. Het is urgent dat bovengenoemde instituties anders gaan denken en doen zodat er ruimte ontstaat voor bewoners initiatieven en innovatie. 

Vanuit de initiatieven denkend is de urgentie groot door regels die niet voorbereidt zijn op bewonersparticipatie. Het gevoel van urgentie is daardoor groeiend bij overheden(landelijk, regionaal en stedelijk). Ook landelijk (VWS, BZK, VNG) en  de Provincie Utrecht groeit het gevoel van urgentie voor bieden van ruimte aan gemeenschapskracht en versterken van de wijk- of dorpsinfrastructuur met bewoners aan het stuur. Zonder deze gemeenschapskracht komt de benodigde kanteling van zorg naar gezondheid en andere maatschappelijke vraagstukken als wonen, leefbaarheid, energietransitie en voedsel onvoldoende op gang. Op 30 maart wordt  de 2e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht georganiseerd waar verder wordt gewerkt aan het vormgeven van oplossingen met diverse instituties.

Inventarisatie.

Jitske Tiemersma schetst kort de resultaten van de inventarisatie van ervaringen en behoeften van bewonersinitiatieven in de samenwerking met de Sociale Makelaars Organisaties (SMO) en andere partijen in de wijk.  Initiatieven en bewoners vragen meer ruimte, erkenning en waardering. Een deel van de initiatieven heeft niet zozeer behoefte aan samenwerking en ondersteuning vanuit sociaal makelaars maar vooral behoefte aan ruimte (m2 en €)  voor de eigen ontwikkelingen en uitwisselen/leren op een ander niveau. Een deel van de initiatieven werkt incidenteel of meer structureel samen met sociaal makelaars. De tevredenheid hierover is wisselend en hangt mede af van personen. Door de enorme groei van het aantal initiatieven en sociaal ondernemerschap in de stad ontstaan ook  dubbele acties in ondersteuning en spanningen tussen bewoners die initiatief nemen en de sociaal makelaar. Sociale Makelaars Organisaties initiëren dan iets wat het bewonersinitiatief in dezelfde buurt ook al doet. Of bewonersinitiatieven doen een voorstel om een buurtproject op te pakken in de wijk en krijgen als antwoord van de gemeente dat de sociaal makelaar dat zou moeten doen. Of het duurt lang om met de juiste contactpersonen binnen de gemeente en andere instituties om de tafel te kunnen. Dit vormt een rem op de ontwikkelingen van bewonersinitiatieven en vitale wijken en buurten in de stad. Table 5 Dark

Krachtenbundeling initiatieven

Bewonersorganisaties hebben afgelopen jaar hun krachten gebundeld, zowel in de stad als daarbuiten. Dwarsverband, Samen030Starters4Communities en Omzien naar elkaar! hebben voor nieuwe gemeenteraadsleden gezamenlijk een toer langs bewonersinitiatieven georganiseerd en in de aanloop daarvan een gemeenschappelijke visie bepaald. Belangrijke zienswijze daarin is: van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie, een overheid die meebeweegt, meedenkt en meedoet met (en niet voor) initiatieven van bewoners in plaats van andersom. Hierin is nog veel ontwikkeling mogelijk en nodig.

We bevinden ons nog in de eerste fases van de innovatiecurve. In deze eerste fases zijn overheidsinvesteringen nodig om de bewonersinitiatieven, die meer zelf en samen doen voor de wijk,  interessant te vinden en mee te willen gaan doen of mee initiatief willen nemen. In die zin gaan overheidsinvesteringen vooraf aan investeringen vanuit andere (markt)partijen.

Inmiddels is DOCK als nieuwe Sociaal Makelaars Organisatie van start gegaan met een andere visie op realisatie van gemeenschapskracht, eigenaarschap in de wijk, het delen van kennis en verder brengen van initiatieven en gemeenschapskracht.

Tot slot vraagt Jitske Tiemersma zich af of we nu echt samen de stad aan het maken zijn, hoe we verder komen en wat dit vraagt aan samenspel. Een omslag in denken realiseren is maatwerk en vraagt experimenteerruimte en creativiteit. Het gesprek over de waarde van bewonersinitiatieven moet gevoerd worden. Hoe komen we nu verder?

Buurtpact

Visie wethouder Maarten van Ooijen.

Wethouder Maarten van Ooijen licht de visie van de gemeente Utrecht toe. 

Bewonersinitiatieven krijgen een belangrijke rol op alle onderwerpen: wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, jeugd, natuur en milieu. Bewonersinitiatieven kunnen de samenleving immers mooier, gezonder, gelukkiger maken.

De gemeente kijkt niet alleen naar de pracht van bewonersinitiatieven, maar ook naar de uitwerking op het totaal. Er is concurrentie, er zijn beperkte budgetten, niet alles kan. Er is schaarste. Het budget van 5 miljoen euro wordt overvraagd. We moeten kiezen.

De uitdaging voor de gemeente ligt in een sterkere verbinding van bewonersorganisaties met de professionele wereld,. Met partijen als Careyn, Gagelsteede etcetera. Zoek elkaar op en kijk hoe je elkaars positiviteit kunt benutten. Het Buurtpact (initiatief van de gemeente/coalitieakkoord om op wijk- of subwijk niveau afspraken te maken tussen wijkpartners) moet meer verbinding brengen. Bewoners moeten dit vormgeven zodat 1 plus 1: 3, 4, 5 of 6 wordt. Het buurtpact is een initiatief vanuit de gemeente om afspraken tussen partijen in de buurt over de belangrijkste agenda voor de komende tijd te maken. Waar werken we met elkaar in deze buurt naar toe? Wat is er nodig?

Reactie vanuit bewoners/initiatiefnemer:

Empower bewonersinitiatief in plaats van bewoners naar regulier aanbod te sturen. Bewoners zijn vaak negatief over reguliere aanbieders, zij spreken over kolonisering van initiatieven. Zeer recent onderzoek door Movisie  heeft dit aangetoond.  Reactie Wethouder: Bewonersinitiatief moet geen totaal nieuwe institutie worden. Hoe kun je elkaar versterken. Verbinding met professionals. dse

Samenspel in de praktijk

Huiskamer OkeNu/OSO

Roberta Haki (Huiskamer OkeNu) en Merlien Capon (Opvang Surinaamse Ouderen) vertellen wat ze allemaal betekenen voor bewoners van Overvecht Noord en hoe de huiskamer bruist met activiteiten voor iedereen. Ook Surinaamse ouderen hun weg hier naar toe steeds beter weten te vinden. Nu de huiskamer verdwijnt is er behoefte aan een nieuwe ruimte waar bewoners terecht kunnen. Frederik Hengeveld (Galesteede) geeft aan dat Utrecht Natuurlijk dit graag mogelijk maakt in de nieuwbouw van de Gagelsteede. De gemeente is nodig om dit mogelijk te maken.

Kracht van Zuilen

Ady Hoitink van De Kracht van Zuilen wil de wijk leuker, vitaler en inclusiever maken en bewoners stem geven, in het pand en in het samenspel. Wat werkt in Zuilen:

 • een gemeenschappelijke visie, buurtpact
 • een burennetwerk van bewoners en professionals
 • ook sterke bewoners verbinden, betrekken op bijdragen
 • gunnen, delen, verbinden en samenwerken
 • agenda’s maken en ronddelen brengt samenwerking
 • versterken initiatieven, buurtmakers vinden en zelf initiatieven nemen

Tips voor de gemeente:

 • Stuur op impact, kijk integraal, wijkgericht, horizontaal in plaats van in piramides.
 • Het gaat om mensen onderling, de basisdemocratie in plaats van burgers mee laten denken met overheidsprocessen.
 • Pas op met eenzijdige output/outcomeindicatoren, het gaat om een integrale aanpak van eenzaamheid, armoede en talentontwikkeling.
 • Afspraken nakomen, niet terugtrekken, geen informatie achterhouden

Lunetten Wil Wel

Martin van Lijf van Lunetten Wil Wel vertelt dat er in Lunetten altijd al veel gebeurt en wordt geparticipeerd, en dat er de laatste 5 jaar een explosie is aan buurtinitiatieven. Borging van bewonersactiviteiten in een wijkorganisatie lijkt steeds meer gewenst. Er is een groeiende behoefte aan continuïteit en ruimte nodig om te experimenteren. Lunetten wil naar 1 buurt, plan, 1 buurtpact. Wat is er concreet nodig:

 • Een ton per jaar voor Lunetten, 3 jaar lang als experimenteerruimte.
 • Een ambtenaar voor de ondersteuning
 • Gemeenteraadsleden houden toezicht op besteding
 • In wetenschappelijk onderzoek effect meten

Werkstation Kanaleneiland

Nathan Rozema van Werkstation Kanaleneiland heeft doorbraak bereikt in Kanaleneiland in werk door en voor de wijk met het Ondernemerfonds. De eerste flat wordt vergroend door en voor mensen in de wijk. Het Werkstation is een uitzendorganisatie voor en door mensen en ondernemers in de wijk met verdienmodel waardoor een stukje van de verdiensten in de wijk blijven, onderdeel zijn van de Wijkcooperatie. Gebruikers zijn lid en bepalen de spelregels en hoeveel ze kunnen verdienen. Hier wordt gewerkt aan werk, het creeren van stapelbanen en een shared service centrum.

Uitwerking thema’s in groepen

Dialoogtafel Duurzame continuïteit en kwaliteit van initiatieven, wat vraagt dit?

(Wilma de Buck en Ady Hoitink)

Een aantal zaken:

Er zijn voor beginnende initiatieven, ruimte bieden voor initiatief

het borgen van initiatieven in bijvoorbeeld. een wijkcoöperatie.

Vrijwilligerswerk mogelijk maken, kennis delen met bewoners,

talenten van bewoners benutten in werk voor de wijk

samendoen in plaats van concurreren.

Inspirerende voorbeelden verzamelen (bijv. Mondragon) en ander bestuursvormen.

Vitaliteit zien,

Overzicht creëren

Gelijkwaardigheid

Waarde van initiatieven in beeld

werk maken van bewonersinitiatief

verdienmodel waardoor ze zichzelf kunnen bedruipen.

Er zijn verschillende soorten initiatieven die verschillende bijdragen leveren: zorg coöperaties, kleine initiatieven, netwerkers, ontmoetingsplekken, sociaal ondernemers en meer.  En welke bijdrage zijn willen leveren aan: droombeeld à eigenaarschap à talenten à verbinding à middelen à wijkeconomie.

Het model “Schakels voor continuïteit” gemaakt, vraagt nog uitwerking (actie).

Dialoogtafel Hybride systemen van bewoners en professionals ontwikkelen waarin bewoners steeds meer taken kunnen overnemen, meerwaarde inzichtelijk wordt.

( Yvon Hoogendijk en Martin van Lijf)

Wat is er gezegd

 • We zouden een wijkeconomie moeten nastreven en komen tot maatschappelijk ondernemerschap. Dit moet ook worden gewaardeerd
 • Wijkbewoner die actief is bij een initiatief moet geld kunnen verdienen. Er is nu vaak een spanningsveld tussen ingehuurd worden en vrijwilliger zijn
 • Het is nu onduidelijk bij de gemeente welke criteria zij moeten hanteren om een subsidie te kunnen verlenen aan een initiatief
 • Initiatief moet nu vaak naar verschillende loketten om uit verschillende potjes geld te kunnen krijgen. De subsidieregels moeten gaan passen bij de leefwereld. Menselijke maat moet worden nagestreefd
 • Bij verregaande samenwerking is het risico aanwezig dat het initiatief onderdeel gaat worden van het instituut/het establishment. Het kan dan zijn legitimiteit gaan verliezen
 • Het opdrachtgeverschap zou bij het initiatief moeten liggen. Echter, zij missen nu meetinstrumenten om de kwaliteit te waarborgen
 • Utrecht moet uitkijken dat zij het burgerinitiatief niet gaan koloniseren (DOCK, gemeente en anderen)

Als je intensiever wilt gaan samenwerken dan stelt dat eisen aan de buurtpacts, dan moeten de initiatieven leidend zijn in het proces. Vaak gehoorde klacht is dat, als je samenwerkt met professionele organisaties, zij geen prioriteit geven aan de samenwerking. De waan van de dag overheerst. Het is geen core business (kerntaak) voor deze organisaties. Het initiatief wordt niet als partij gezien en krijgt onvoldoende erkenning van de organisaties.

Acties

–              Zorg voor een proeftuin zonder verantwoording

–              Laat buurtbedrijf coördinatoren aanstellen en niet de gemeente

–              Ontwikkel instrument voor waardebepaling initiatief

–              Laat initiatieven leidend zijn bij het organiseren van de buurtpacts

–              Zorg dat subsidieregels passen bij het initiatief en niet andersom

Aandachtspunt:

De gemeente ontwikkelt een aantal instrumenten om de maatschappelijke waarde van allerlei (bewoners) initiatieven te toetsen. Daarbij moet ook meer aandacht zijn voor het tegengaan van de tweedeling in de samenleving. Het gaat dan niet alleen over het bestrijden van armoede, maar om het meedoen van mensen in de samenleving zoals Nathan dat doet met werk in de wijk. Het Bewonersbod is ook een manier om bewoners meer zeggenschap te geven over hun omgeving. Daarom is het zo treurig dat het bewonersbod en de positieve resultaten van de pilot niet worden omgezet in een apart kavel of andere structurele voorziening zodat bewonersinitiatieven een beroep kunnen doen hierop. Onderdeel van het Bewonersbod dagbegeleiding is dat de gebruikers en vrijwilligers met het investeringsbudget (Ouderenfonds) oefenen hoe ze dat geld kunnen aanwenden om hun leefomgeving te verbeteren. Op die manier versterk je ook de lokale democratie.

Dialoogtafel Hoe kunnen professionals leren samenwerken met bewoners?

(Evert-Jan van Hasselt)

Hoe kan samenwerking lonend worden voor professionals?

Knelpunten:

 • Het is onduidelijk uit wiens budget iets mag komen
 • Moeilijk om de organisatie los te laten
 • Opdracht aan organisatie kan in de weg zitten.
 • Hoe vind je de juiste ambtenaar?
 • Professionals zijn geïnteresseerd in elkaar, niet in ons, kapen “onze initiatieven”, doen het voor gemeenten
 • Verkokeringafstand tot de samenleving
 • Botsing systeem en leefwereld,
 • Ervaringen uit het verleden zitten fors in de weg.
 • Lokale initiatieven komen niet door aanbestedingsbarrière.

Wat helpt? Oplossingen:

 • Denken als individu, niet als organisatie.
 • Werk samen met mensen die willen (coalitie of the willing)
 • Niet vooraf invullen, maar laat ontstaan van onderop op basis van wat je tegenkomt.
 • Zoeken ander type ambtenaar en enthousiast raadslid, als bewoner als breekijzer.
 • Werk in duo’s. Denk vanuit met elkaar oplossingen maken.
 • Gemeente dichter bij bewoners,
 • Dialogen voeren
 • Wederzijds begrip
 • Respect voor werking organisaties. Help mensen elkaar te vinden via informatiepunten.
 • Politieke interventies om burgers zeggenschap te geven. Dat ontbreekt nu.
 • Raadsleden kunnen als bewoners een breekijzer vormen.

Dialoogtafel Wijkopgaven vertalen in werk voor de jeugd met bedrijven; right to challenge op het gebied van werk.

Context: er is behoefte aan scholing. Er is sprake van een gemiste markt. Er is behoefte aan kleinere banen en stapeling van banen. Er is een tekort aan arbeidskrachten. Los dit op met citizens engagement (betrokken burgerschap).

Werk door de wijk

Verbind arme en rijke wijken door werk

Benutten van kwaliteiten van de wijk voor verschillende vraagstukken/werk: energietransitie

Actieplan Sociaal Beleid met sociaal verantwoord inkopen

Er blijven nu kansen liggen als het gaat om sociaal ondernemerschap

Sociaal verantwoord inkopen

Capaciteit gemeente en beleidscapaciteit

Verplichte opleiding

Werk samen met bijv. juridisch faculteit UU aan het ontwikkelen van een aparte juridische entiteit

Rol gemeente:

Right to challenge

Overnemen publieke taken. Dit is gemeente gerelateerd en gebiedsgericht

Level playing field (gelijk speelveld) realiseren binnen aanbestedingen

Acquisitie voor klussen / op maat opdrachten

Motie 206 in Utrecht ligt aan right to challenge ten grondslag

Pilots Utrecht (vier)

Evalueer de pilots: ervaringen en vervolgstappen bepalen

Mythes van gemeente gechallenged.

Actieplan Sociaal Beleid met sociaal verantwoord inkopen. Er blijven nu kansen liggen als het gaat om sociaal ondernemerschap

Capaciteit en beleidscapaciteit gemeente inzetten.

Dialoogtafel Duurzame ontmoetingsplekken, kroegen en theehuizen in Overvecht Noord realiseren.

Urgentie:

Er zijn weinig algemene (openbare) gezellige en laagdrempelige plekken in de wijk waar je als wijkbewoners naar toe kunt, elkaar ontmoet. Kroegen, koffietentjes enz. die ook betaalbaar zijn.

Bewonersinitiatieven hebben behoefte aan structurele ruimte. Elke keer staat de ruimte onder druk of is deze tijdelijk.

Droom:

Groene ontmoetingsplek realiseren in Overvecht Noord die laagdrempelig is en voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk

Over twee jaar is het volgende gerealiseerd:

De groene ontmoetingsplek samen met Utrecht Natuurlijk, Oke Nu, OSO , Burezina en andere initiatieven uit de wijk

Betaalbare en gewone horeca in de buurt. Meer uitgaansplekken in buurt (bebouwde omgeving) en parken waar mensen elkaar ontmoeten. Ook toegankelijk voor bepaalde doelgroepen. De plekken werpen geen drempels op (te hoog welzijnsgehalte)

Plekken waar meer generaties samen komen: educatief, recreatief, spelen en gezond

Gemeenschappelijke ruimtes in flats

Groen, welzijn, gezondheid, duurzaamheid enz. met elkaar verbinden op deze plekken

Mogelijke acties:

Voor vernieuwing van Gagelstede starten bij initiatieven en stichtingen uit de wijk Overvecht Noord. Betrek ook het wijkbureau en de raad. Maak samen een plan en petitie onder alle bewoners.

Bestaande wijkinformatie delen met de initiatiefnemers/initiatiefgroep. Dit meenemen in het plan

Plan aantrekkelijk maken voor bewoners en bedrijven.

Samenwerken met bijv. Triodos die substantieel deel van haar belegd vermogen wil investeren in maatschappelijk vastgoed waar bewoners bij betrokken zijn.

Kijken naar Ikea, Hema en andere partijen. Daar komen veel mensen goedkoop koffie drinken en iets eten. Hoe doen zij dat? Kennis benutten

Samenwerken met VMBO, MBO, HBO en WO.

Benodigde kennis (onafhankelijk en professioneel)

Werkstation Overvecht (a la werkstation Kanaleneiland)? In ieder geval aan de slag met werk door en voor de buurt.

Dialoogtafel Hoe legitimeer je je als actieve buurtgroepen naar de wijk?

Nieuwe vormen van democratie verkennen.

Suggesties voor instrumenten:

 • Burgertop, bijv. door middel van loting
 • Laten stemmen, maar alleen al je je aantoonbaar hebt laten informeren/meegedacht hebt; geen zwart/wit maar scenario’s
 • Maatschappelijk aandeelhouderschap vormgeven. Aandeel in de buurtbv (buurtbedrijf).
 • “Producenten” (bewoners die actief producten en diensten leveren aan de wijk) en representatieve democratie versterken elkaar. Zie ook boek Groot Denken en Klein Doen van Herman Tjeenk Willink (hij noemt dit maatschappelijke democratie naast representatieve democratie)

Er zijn dus meer vormen van democratie mogelijk. Het is belangrijk om oog te hebben voor spanningen tussen wijkgericht werken en opstellen van een buurtpact en bestaande wijkraden en wijkbureaus. Advies: geef de wijkraden en wijkbureaus weer een rol.

Plenaire afsluiting.

Reacties

Jennifer de Vaal (DOCK) blikt terug en ziet veel verschillende soorten bewonersinitiatieven. Wie heeft waar welke rol in en wat is de rol van DOCK? DOCK gelooft in ruimte geven aan initiatief, ziet de rol van sociaal makelaars vooral in de ondersteuning van beginnende initiatieven die net een idee hebben. DOCK wil op termijn (eerste twee jaar waarschijnlijk nog niet) 20% van haar budget besteden aan bewonersinitiatieven. Zij wil graag verder met het schakelmodel, onderzoeken wie welke rol kan spelen en de rol van de sociaal makel organisatie (SMO) helder krijgen.

Joke Brouwer licht toe dat er ook al veel is. Zoals het “groene golfteam” dat is gestart. “We moeten voorzichtig zijn”. Het groene golfteam is nu bezig met het beoordelen van projecten (van bewonersinitiatieven) die een beroep hebben gedaan op het initiatievenfonds.

Mohammed Saiah (Gemeenteraad) geeft aan dat het nuttig is om te horen wat er volgens initiatieven beter kan. Er is nog veel informatie onbekend. Hij is trots op het groene golfteam en geeft aan dat er een groot verschil is tussen papier en praktijk.

Jurgen van der Heijden (Nederland Zorgt voor Elkaar) ziet dat burgerinitiatieven erin slagen de ene waarde de andere te laten versterken (ontmoeting, maaltijden, klussendiensten, burenhulp,  etc.) en de wijk zo in een opwaartse spiraal te krijgen. Als een trap van treden die steeds hoger gaat door stapeling van waarden. Door je af te vragen wat de waarde van wonen is voor zorg, en van groen voor welzijn wordt de opwaartse beweging versneld. Hij adviseert initiatieven zich te legitimeren vanuit de materie. Waarom ben je op deze manier bezig met wonen, zorg, welzijn, groen…? En daarna pas aan instituties. Het groene golfteam ben je in die zin zelf.

Hoe nu verder om doorbraken te realiseren? 

Proeftuinen hybride samenwerking (lokaal samenspel), verduurzaming initiatief,  legitimatie naar de buurt en waarde van het initiatief.

Lunetten

Kracht van Zuilen

(fysieke) Ruimte voor initiatief in Overvecht-Noord.

Schakelmodel uitwerken inclusief samenwerking initiatieven met DOCK

Samenwerken DOCK en gemeente met bewonersinitiatieven

Geldstromen bekijken

Transitievraagstukken bekijken en interessante aanbestedingen bekijken en ruimte voor bewoners/wijken hierin

                Energietransitie

                Gezonde wijken

                Wonen/corporaties

                Groenonderhoud

                Sociale Prestatie

                Informele Zorg

Andere prikkels nodig; gemeenschappelijke waarde ipv risico’s, bureaucratie enz.

Tot slot

Jennifer de Vaal (DOCK) blikt terug en ziet veel verschillende soorten bewonersinitiatieven. Wie heeft waar welke rol in en wat is de rol van DOCK? DOCK gelooft in ruimte geven aan initiatief, ziet de rol van sociaal makelaars vooral in de ondersteuning van beginnende initiatieven die net een idee hebben. Zij wil graag verder met het schakelmodel, onderzoeken wie welke rol kan spelen en de rol van de SMO helder krijgen.

Jurgen van der Heijden (Nederland Zorgt voor Elkaar) ziet dat burgerinititiatieven erin slagen de ene waarde de andere te laten versterken (ontmoeting, maaltijden, klussendiensten etc), de wijk zo in een opwaartse spiraal te krijgen. Door je af te vragen wat de waarde van wonen is voor zorg, en van groen voor welzijn wordt de opwaartse beweging versneld. Hij adviseert initiatieven zich te legitimeren vanuit de materie. Waarom ben je op deze manier bezig met wonen, zorg, welzijn, groen…?

Mohammed Saiah (Gemeenteraad) geeft aan dat het nuttig is om te horen wat er volgens initiatieven beter kan, dat er een groot verschil is tussen papier en praktijk en dat ze vooral gaan kijken naar de informatie die onbekend is.

Share Button
Nieuw samenspel Utrecht