Op 18 september keken betrokken bewoners(verbanden) in de Witte Wolf terug op de kennismakingstoer voor (nieuwe) gemeenteraadsleden en bewonersinitiatieven langs de Nieuwe Jutter en Podium Oost.  We stonden stil bij nieuwe ontwikkelingen, keken terug en vooruit naar de agenda voor de komende jaren, de onderlinge samenwerking en rol van Omzien. Hieronder een puntsgewijze opsomming van eigen geluiden en perspectieven van bewonersinitiatieven en verbanden, bij elkaar een levendig en veelvormig geheel. Met dank aan Martin van Lijf, Wilma Duitscher, Anja van der Aa, Ady Hoitink, Ramiro Gomez, Jitske Tiemersma, Kees Fortuin, Mariska van Keulen en Wilma de Buck en vele anderen.

Terugblik

Terugblik op het gezamenlijk organiseren van de kennismakingstoer voor nieuwe gemeenteraadsleden, de ontvangst van Samen030 en ontwikkelingen. Een impressie van de geluiden en stemmen.

 • De gezamenlijke voorbereiding tussen bewonersverbanden, het komen tot een gezamenlijke boodschap richting nieuwe gemeenteraad in de vorm van  praatplaten was waardevol. Er is een heldere gezamenlijke boodschap gecommuniceerd. Bewonersinitiatief is de afgelopen periode politiek op de kaart gezet, wordt serieuzer genomen. Er is veel in beweging en versnippering. De belangstelling en betrokkenheid van aanwezige raadsleden was groot,  de opkomst van gemeenteraadsleden was echter teleurstellend.
 • Veel initiatieven zijn aangehaakt op het initiatief van Samen030 om als bewonersorganisaties mee te doen aan de uitvraag Sociaal makelen en toe te werken naar wijkcoöperaties. Initiatieven hebben nu de handen weer vol aan het eigen initiatief, het hiervoor benutten van de mogelijkheden die er liggen in het nieuwe collegeprograma, de (nieuwe) beleidsregels, bij DOCK, contact met de nieuwe wethouder etc.. Er ligt een uitdaging in krachtenbundeling op wijkniveau en de beweging richting wijkcoöperaties. Het komen tot samenhang op stedelijk niveau en duidelijkheid over wie nu wat doet. De ontwikkeling van Wijkinformatiepunten en Buurtnetwerken lijkt vorm te krijgen.
 • De gemeente biedt meer ruimte voor bewoners(initiatief) in beleidsregels maar heeft nog onvoldoende vertrouwen in de slagkracht, kwaliteit en (bestuurlijke) continuïteit van bewoners(initiatieven/bdrijven). Onderlinge samenwerking tussen initiatieven en samenwerking met politiek en ambtenaren is belangrijk om hierin verder te komen.  Ondanks de grote inzet die wordt gepleegd lijkt er onvoldoende vertrouwen te zijn van ambtenaren. De gemeente lijkt ook weinig te reflecteren op de eigen rol in het geheel, de aanbesteding en uitvoering, en het effect hiervan. Dit vraagt meer integraal nadenken over wijkgericht werken, een domeinoverstijgende aanpak, meer vanuit impact en meer vanuit bewoners.
 • Initiatieven en bewonersverbanden hanteren verschillende strategieën om het ‘vastgeroeste systeem’ te veranderen. Via de politieke agenda, in alle hoepeltjes springen, gevestigde partijen uitdagen, onder de radar, op straatniveau, met ervaringsdeskundigen nieuwe wegen ontdekken, in co-creatie, co-productie, in samenwerking met ambtenaren, met de raad, de wethouder….. Veelvormigheid en eigenheid van bewonersinitiatieven is een kracht en een gegeven. Er is niet een ideaalmodel van een bewonersinitiatief.  De verschillende strategieën zijn nodig, versterken elkaar. Er is een partij als Omzien nodig omdat initiatieven zich vooral met de leefwereld, de concrete praktische zaken bezig (willen) houden.

Gezamenlijke agenda

Wat is/wordt de inhoudelijke en politiek-bestuurlijke agenda voor de komende jaren? Wat willen we samen bereiken en waarom? Een eerste verkenning van samenwerkingsmogelijkheden.

 • Gezamenlijk inzetten op evaluatie aanbesteding, vergroten bewonersbudget, mogelijkheden bewonersbod en buurtbudgetten. Bij de volgende verkiezingen en over 6 jaar de marktwerking/aanbesteding er uit proberen te krijgen. Dit komende jaren voorbereiden. Ondertussen inzetten op vergroten bewonersbudget, bewonersbod, buurtbudgetten en geldstromen in de wijk. Nieuwe momenten zoeken om gezamenlijke boodschap over te brengen, o.a. inspreken op Raadsinformatiebijeenkomsten. Samen optrekken waar dit meerwaarde heeft. Op donderdag 4 oktober vindt er een speciale bijeenkomst van SAMEN030 plaats met wethouder Maarten van Ooijen.
 • Krachten bundelen op wijkniveau. Werken aan kennis over het speelveld in de wijk, coördinatie, afstemming en samenspraak tussen initiatieven in de wijk, samenwerking met professionals op gelijkwaardige basis. Opbouwen en versterken Wijkcoöperaties, Buurtnetwerken, Wijkinformatiepunten, Wijkdialoog etc.. Alle opties en mogelijkheden benutten: beleidsregels, bewonersbudget, buurtpact, bewonersbod, sociale prestatie dagondersteuning etc.
 • Stedelijk bouwen aan een beweging. Er zijn verschillende netwerkorganisaties die bewonersinitiatieven wonen, welzijn, zorg, de emancipatiebeweging van onderop ondersteunen met verschillende soorten kennis. Blijf elkaar inspireren en motiveren, niet in een strak georganiseerde club, maar samenwerken in interdisciplinaire werkgroepjes van raadsleden, initiatieven en marktpartijen die regelmatig bij elkaar komen rond een thema. Verhelder gemeenschappelijke belangen en impact, breng in kaart wie waarvan is, welke kennis waar is etc.. Haal verhalen op, breng verhalen tot leven in filmpjes, laat deze spreken, de beweging versterken. Ook ophalen wat ambtenaren en politiek nodig hebben om bewoners de ruimte te geven. Blijf experimenteren, het systeem, de gemeente uitdagen, constructief samenwerken en samen in oplossingen en voorstellen denken.

Stedelijk netwerk & Omzien

Wat vraagt de agenda voor het komend jaar, de komende jaren aan samenwerking onderling, met de gemeenteraad, College en ambtenarenapparaat.

 • Het is belangrijk dat dit stedelijk netwerk er is, dat we elkaar kennen, weten te vinden, de voorbeelden kennen, de gemeenschappelijke visie doorvertellen! Het is belangrijk dat we een gemeenschappelijk visie en boodschap hebben, een wenkend perspectief zoals bijvoorbeeld de Wijk coöperatie omarmen.
 • Het is belangrijk dat bewonersinitiatieven opdrachtgever zijn, de regie en zeggenschap hebben. Niet de gemeente maar bewonersinitiatieven/verbanden moeten opdrachtgever (van Omzien en andere partijen) zijn, bepalen wat nodig is.
 • Vorm een kernteam van beter georganiseerde initiatieven, voorlopers, bundel krachten en kennis in dialoog, leer van elkaars praktijken, met elkaar.
 • Organiseer meedenksessies met initiatieven om elkaar te leren kennen, met en van elkaar te leren en elkaar verder te helpen.
 • Omzien moet vrije actor blijven, kennis makelen, vrije rol kunnen vervullen, bv. als procesbegeleider in dialoog tussen bewonersnetwerk en gemeente, kritisch kunnen zijn op rol van de gemeente.
 • Omzien is aanvullend op andere netwerken, heeft faciliterende rol, o.a.
  • Ambtenaren koppelen aan initiatieven in de wijk;
  • Opdrachtgeverschap verschuiven, kantelen;
  • Kennis delen, bv. over subsidieregelingen;
  • Een bondgenotennetwerk vormen;
  • Bouwen aan vertrouwen, de tijd zijn gang laten gaan;
  • Invloed uitoefenen waar kansen liggen, op goede momenten;
  • Bevorderen goede positionering van verschillende partijen en elkaar steunen;

Gesprek met de wethouder

Op donderdag 4 oktober faciliteerde SAMEN030 in het Ondernemershuis Overvecht een gesprek tussen bewonersinitiatieven/bedrijven en wethouder Maarten van Ooijen. In dit gesprek gaven verschillende initiatieven aan wat extra nodig is om bewonerskracht meer ruimte te bieden. Vooral duurzame financiering, een eigen locatie, betaalde coördinatie/krachten, stabiliteit en vrijwilligersondersteuning. Maar ook versoepeling van regels, meer vertrouwen en ruimte, meer verbinding en samenwerking, een integraal programma, kunnen doen wat nodig is in de wijk en meer slaapplaatsen.

In reactie hierop gaf wethouder Maarten van Ooijen aan dat veel initiatieven waardevol voor de stad zijn, een belangrijk onderdeel van het weefsel en een steeds belangrijkere rol innemen, maar dat de beschikbare middelen schaars zijn. De wethouder ondersteunt de beweging. “Hoe dichter je in  de haarvaten van de samenleving komt hoe beter je ondersteuning.” De beweging daagt de gemeente ook uit op de kokers omdat initiatieven over meer gaan dan wonen, zorg, sport etc.. Voor de gemeente is het lastig om daarmee om te gaan. Voor bewoners en initiatieven is het lastig dat er geen duurzame basis is, dat vertrouwen ontbreekt, dat alle budgetten vast liggen, vanuit schaarste wordt gedacht, in plaats van vanuit overvloed, eigenaarschap en vernieuwing van de democratie, dat er geen verschuiving, kanteling in denken plaats vindt.

Tot slot zijn concrete gezamenlijke acties afgesproken:

 • Wishing Well west gaat met gemeente, Aleato en Oranjefonds aan de slag rond verduurzaming.
 • De wethouder gaat PowerbyPeers helpen om bewonerskracht aan tafel te zetten bij ZONMW. ZONMW programma verwarde personen is nu alleen voor zorgpartijen geschreven.
 • De pilot Buurtbudgetten krijgt een vervolg, niet alleen in Lunetten

Achtergrond

Op 29 juni 2018 gingen Dwarsverband, Starters4Communities, SAMEN030 en Omzien naar Elkaar met de nieuwe gemeenteraad en elkaar in gesprek over de emancipatiebeweging van bewoners, het versterken van de beweging van onderop om tot een kanteling in denken en doen te komen. Dat gebeurde in de vorm van een kennismakingstoer voor (nieuwe) gemeenteraadsleden en bewonersinitiatieven langs de Nieuwe Jutter en Podium Oost met aansluitend een informele lunch. In de aanloop hiervan werd een gezamenlijke boodschap geformuleerd.

Vervolg

Op dinsdag 13 november is er een bijeenkomst over Wonen en zorgen en op dinsdag 11 december over Nieuw samenspel in de wijk.

Share Button
Werksessie Utrechtse Bewonersverbanden