Klik voor een vergroting

Kennisnetwerk bewonersinitiatieven

Met het kennisnetwerk faciliteert Omzien de verbinding tussen bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht. Het betreft de organisatie van fysieke bijeenkomsten, gericht op uitwisseling van ervaring en kennis tussen de initiatieven. Tijdens deze bijeenkomsten vindt verdieping van thema’s, intervisie en deskundigheidsbevordering plaats.
De initiatieven bepalen in belangrijke mate de invulling van de bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst staat het initiatief waar de bijeenkomst plaatsvindt, centraal. Het eerste deel wordt ingevuld met een presentatie door het desbetreffende initiatief: hoe is het initiatief ontstaan, welke activiteiten worden ondernomen, wat zijn succesfactoren en welke hobbels is het initiatief onderweg tegen gekomen, welke thema’s zijn actueel? Door informatie te geven en vragen te stellen, inspireren en helpen de initiatieven elkaar bij hun verdere ontwikkeling. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt een thema behandeld. Dit thema komt voort uit de wensen en behoeften die in eerdere bijeenkomsten zijn geuit. De bespreking is steeds interactief; invulling is per thema verschillend (externe spreker, thematafels, intervisieopzet, etc.). Aan het einde van iedere bijeenkomst worden de leerervaringen opgehaald.

Stichting Omzien ondersteunt bij de voorbereiding en begeleiding van de bijeenkomst. Daarnaast zorgt stichting Omzien voor verslaglegging, borging van kennis en overzicht van actuele thema’s. Initiatieven worden uitgenodigd en gestimuleerd om de bijeenkomsten mee voor te bereiden en te begeleiden (zelforganisatie).

Kennis en ervaringen kunnen ook via andere kanalen worden uitgewisseld. Online via een sociaal platform, online via het ter beschikking stellen van eenvoudige kennistools en via kleinschalige bijeenkomsten en workshops die zich richten op een bepaald thema, op intervisie of op deskundigheidsbevordering.

Ondersteuning van initiatieven

Naast de bijeenkomsten van het kennisnetwerk ondersteunt Omzien de initiatieven waar nodig ook individueel. Bewonersinitiatieven doen met grote regelmaat een beroep op Stichting Omzien vanwege haar kennis en netwerk. Dit betreft zowel kleine als grote (arbeidsintensieve) vragen, van zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Het netwerk helpt mensen die in hun wijk iets willen starten en op zoek zijn naar de eerste stappen. Dit is praktische ondersteuning die wordt gezien als belangrijke katalysator in het werkelijk starten van een initiatief door een groep initiatiefnemers en het doorontwikkelen van een initiatief. Stichting Omzien brengt partijen bij elkaar en ondersteunt hen waar nodig ook inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij het indienen van een subsidieaanvraag; stichting Omzien kan optreden als penvoerder wanneer het initiatief zelf niet aan de (juridische) voorwaarden.

Ook de leerervaringen van de individuele ondersteuning worden beschikbaar gesteld aan het provinciale netwerk.

Praktijkgericht onderzoek

In de bijeenkomsten van het kennisnetwerk en in de contacten van Omzien met de initiatieven komen regelmatig thema’s naar voren die nader onderzoek vragen. Omzien stimuleert het (laten) uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het uitwerken van door de initiatieven ervaren knelpunten en spanningen. Initiatieven willen liever geen object van onderzoek zijn, maar direct profiteren van onderzoek. Omzien draagt eraan bij dat onderzoek door derden rechtstreeks bijdraagt tot ontwikkeling van initiatieven.

Aanjagen van innovatie bij stakeholders

De ruimte en ondersteuning die gemeenten bieden aan bewonersinitiatieven zijn medebepalend voor de ontwikkeling van de initiatieven. Ook gemeenten en andere relevante stakeholders zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, banken en verzekeraars kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. Omzien brengt gemeenten met elkaar en met initiatieven in contact. En informeert hen over mogelijkheden om bewonersinitatieven te faciliteren. Juist de ervaringen van andere gemeenten kunnen hen inspireren om meer ruimte te geven aan bewonersinitiatieven. Dit geldt ook voor andere natuurlijke stakeholders zoals zorgverzekeraars, welzijnsinstellingen, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en banken.