Bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’: terug- en vooruitblik

In samenwerking met gebiedscoöperatie O-gen en het programma Leader organiseerden we op maandagavond 9 oktober jl. de bijeenkomst ‘Samenwerken aan leefbaarheid’. De oogst van deze avond is uitgewerkt en waar mogelijk is aangegeven welk ondersteuningsaanbod er nu al is. Verder is bepaald wat er nog kan worden ontwikkeld en/of georganiseerd om in de behoefte te voorzien. Voor dit laatste is het van belang dat we van u vernemen waar u concreet behoefte aan heeft. Wij stellen het daarom op prijs als u laat weten aan welke activiteiten u wilt deelnemen. Dit kunt u doorgeven aan Pauline van der Gun.

Meer informatie, waaronder de bovengenoemde documenten, staat op de website van O-gen

1 december: op zoek naar de WijkBV

LSAbewoners, Labyrinth Onderzoek en Geldstromen door de wijk zijn in oktober met een groep bewoners, ambtenaren en corporatiemensen naar Schotland geweest. Op zoek naar de WijkBV, om daar inspiratie en praktijkervaring op te doen en om onze denkkracht te bundelen. Op 1 december organiseren zij een bijeenkomst, waarin zij hun ervaringen delen en samen gaan werken aan een vertaalslag naar de Nederlandse situatie. Hoe creëren we een ecosysteem waar mensen in de wijk aan het roer staan?

Meer informatie en aanmelden via de website van LSA.

Generaties verbinden, buurtkracht vinden

Een buurt van alle leeftijden

Jongere en oudere mensen komen elkaar tegen, op straat, in de familie. Er zijn activiteiten gericht op de ontmoeting van oudere generaties met kinderen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat generaties betekenisvolle contacten met elkaar hebben. Generaties leven langs elkaar heen, kunnen zich moeilijk in elkaars situatie verplaatsen en hebben vaak vooroordelen. Kansen om elkaar te ontmoeten en meer voor elkaar te betekenen, blijven daardoor onbenut.

Met steun van de fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK zijn Active Age, Bureau Kind, Spel en Ruimte en Omzien gestart met het project ‘Generaties verbinden – buurtkracht vinden.’ Onze overtuiging is dat als bewoners van alle leeftijden in buurtprojecten écht samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten, dat bijdraagt aan het succes van het initiatief.

(meer…)

28 november 2017: Samenspel in Beweging

Tijdens de bijeenkomst ‘Samenspel in Beweging’ gaan we met voorlopers uit de provincie Utrecht en met vernieuwers uit gemeenten, provincie Utrecht, financiers, zorgkantoor/zorgverzekeraar, zorgaanbieders/welzijnsinstellingen en WMO adviesraden aan het werk om samenspel tussen deze spelers een impuls te geven. Zodat het voor bewonersinitiatieven gemakkelijker wordt om te starten, te continueren en te verduurzamen. Tevens is deze bijeenkomst bedoeld om de handen op elkaar te krijgen van partijen om verder te komen met de benodigde ondersteuning voor initiatieven. Het programma is gebaseerd op de uitkomsten van de verkennerstafels op 9 en 23 oktober. Initiatieven kunnen hun ervaringen (en ambities/worstelingen) ter plekke inbrengen als praktijkcasus om doorbraken in te realiseren.
Deze bijenkomst is een gezamenlijk initiatief van Nederland Zorgt voor Elkaar, Omzien, Movisie, Zorgbelang Gelderland/Utrecht-AVI.
Voor deze bijeenkomst zijn deelnemers op persoonlijke titel uitgenodigd. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je graag komen? Neem dan contact op met Jitske (jitske.tiemersma@omziennaarelkaar.nl).

24 oktober: regionale bijeenkomst voor bewonersinitiatieven in Utrecht-West

Op 24 oktober organiseren Nederland Zorgt voor Elkaar (landelijk platform voor bewonersinitiatieven) en Omzien naar Elkaar (provinciaal netwerk van initiatieven) een bijeenkomst voor uitsluitend initiatiefnemers uit gemeenten, dorpen en kleine kernen uit Utrecht-West. Deze bijeenkomst maakt onderdeel van de Verkennerstocht die in het hele land plaatsvindt (20 regionale bijeenkomsten) en wordt georganiseerd door Nederland Zorgt voor Elkaar samen met regionale netwerken van bewonersinitiatieven zoals Omzien naar Elkaar. We zien graag van alle initiatieven een of twee vertegenwoordigers.

(meer…)

Pagina 1 van 41234