Het Openstellingsbesluit LEADER Uitvoering projecten provincie Utrecht 2018-2020, onder besluiten onderdeel I, II en III, wordt als volgt gewijzigd:

  • I.Open te stellen: De regeling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep in het kader van LEADER als bedoeld in artikel 3.4.1 tot en met 3.4.6 van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht – verder te noemen de Verordening subsidies POP3 – voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2022.
  • II.Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op € 120.000 samengesteld uit € 60.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 60.000 uit het provinciale Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP) en/of andere overheidssteun.
  • III.Dit subsidieplafond als volgt te differentiëren:
    • -Maximaal € 30.000 uit ELFPO en maximaal € 30.000 uit AVP en/of andere overheidssteun te bestemmen voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de Lokale Actie Groep (LAG) Weidse Veenweiden;
    • -Maximaal € 30.000 uit ELFPO en maximaal € 30.000 uit AVP en/of andere overheidssteun te bestemmen voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER Utrecht Oos
Share Button
Leader subsidie verlengt