Beste bewonersinitiatieven en anderen die meegedacht hebben in de bijeenkomsten voor de Verkennerstocht,

In mei vorig jaar stuurden wij jullie de rapportage van de Verkennerstocht die Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) georganiseerd heeft, samen met regionale netwerken van bewonersinitiatieven. Deze Verkennerstocht heeft waardevolle input geleverd voor het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, dat op 17 mei vorig jaar tijdens de Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht aan minister Hugo de Jonge (VWS) is overhandigd. Deze heeft het Actieprogramma begin juni naar de Tweede Kamer gestuurd met de belofte hier later een reactie op te geven. Het heeft vervolgens nog een behoorlijke tijd geduurd voordat dit gebeurde: op 17 december 2018 is een uitgebreide brief hierover aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zegde de minister toe in overleg met NLZVE de positie van bewonersinitiatieven te versterken door:

  • de waarde van bewonersinitiatieven onder de aandacht te (blijven) brengen bij de bestuurlijke partners die betrokken zijn bij de verschillende programma’s van het ministerie van VWS;
  • NLZVE financieel te ondersteunen in het creëren van een goede kennisinfrastructuur, zodat onderlinge kennisuitwisseling tussen bewonersinitiatieven beter van de grond kan komen;
  • het uitbreiden van de bestaande helpdesk-functie die lokale initiatieven kan ondersteunen in de samenwerking met professionele partijen en de lokale overheid;
  • de Nationale Dialoog gemeenschapskracht financieel te ondersteunen;
  • zorg te dragen dat er in verschillende lokale pilots en proeftuinen die op dit moment worden uitgevoerd- of in ontwikkeling zijn – voldoende aandacht is voor de positie van bewonersinitiatieven en de knelpunten die in de actieagenda worden benoemd;
  • het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van bewonersinitiatieven.

Het bestuur van NLZVE was gematigd positief over de reactie van de minister en heeft dit op 11 februari jl. aan de Vaste Tweede Kamer commissie voor VWS laten weten. In deze brief gaf NLZVE aan verheugd te zijn met de steun en met de erkenning van de grote waarde van bewonersinitiatieven in zorg en ondersteuning. NLZVE heeft begrip voor het feit dat veranderingen in het stelsel niet van vandaag op morgen te realiseren zijn. Maar ook werd gemeld dat het tegenvalt dat veel concrete actiepunten van het Actieprogramma vooralsnog niet worden geadresseerd. Door de Verkennerstocht is immers bevestigd dat wet- en regelgeving mede debet zijn aan de belemmeringen die actieve bewoners ervaren. De motie Van Dijk – waar alles mee begon – vraagt ook expliciet om knelpunten in het systeem van langdurige zorg aan te pakken. Het is jammer dat dit aan het veld overgelaten wordt.

Het goede nieuws is dat NLZVE de komende drie jaar financiële ondersteuning van het ministerie van VWS zal ontvangen. Dit betekent dat we met volle kracht door kunnen gaan met het realiseren van het Actieprogramma.

Mede namens het bestuur van NLZVE bedanken wij u hartelijk voor het bijdragen aan de dialoog tijdens de Verkennerstocht.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Actieprogramma en onze beweging, schrijf u dan in voor de NLZVE nieuwsbrief.

Met hartelijke groet,

Imke Bardoel                                                                                       Jan Smelik
Projectleider Verkennerstocht                                                       Algemeen coördinator NLZVE        b

Share Button
Verkennerstocht van Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)