Onderstaand manifest is gestuurd naar de fractievoorzitters in de provinciale staten

Wij willen omzien naar elkaar. Dat vraagt aandacht, ruimte en
vertrouwen, ook van de provincie.

De uitdaging
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing en ontgroening van onze bevolking leidt in de komende 20 jaar tot een verdubbeling van het aantal ouderen. De samenleving wordt
geconfronteerd met sterk toenemende kosten om de leefbaarheid in vitale wijken en kernen in stand te houden en een gigantische (her)huisvestingsopgave
Het provinciale bestuur kan niet wegkijken van deze opgave. Wij roepen politieke partijen dan ook op na de verkiezingen op 20 maart de provincie opnieuw een verbindende rol te geven binnen het domein van de leefbaarheid. Hierin is de provincie complementair aan de landelijke en
gemeentelijke overheid, met als doel een integrale en consistente dienstverlening aan de burger.
Ruimte voor actieve bewonersinitiatieven
Nederland heeft een sterke traditie in maatschappelijk initiatief, maar we zijn dit in de loop van de tijd voor een deel kwijtgeraakt. We zijn onszelf daarin aan het herontdekken en zien dat bewoners verantwoordelijkheid nemen. Lokale bewonersinitiatieven zijn actief op het gebied van
leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg, werk, groen, vervoer, voedsel en duurzaamheid. Zij staan als beweging voor nabijheid, betrokkenheid, vertrouwen en eigenaarschap vanuit gemeenschapskracht. Zonder deze sterke en vitale gemeenschappen, waarin bewoners zich weer
de lokale omgeving toe-eigenen en zonder consumenten, die bewuster gaan leven en werken kunnen provincies hun doelen niet realiseren.
Ruimte om samen te leven
Actieve bewoners redeneren niet vanuit verticale beleidstermen, maar vanuit de horizontale leefwereld: wat kunnen wij zelf doen om de eigen omgeving geschikt te maken om daar zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te blijven leven? Hoe zorgen we voor een inclusieve gemeenschap,
gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben, samen met actieve bewoners, mantelzorgers en de bewoners die solidair zijn? Zelforganisatie met eigen regie en eigen programmering staat centraal. De lokale gemeenschappen (dorp, buurt, wijk) zijn leidend. Wij willen geen speelbal zijn, maar (mede)spelbepaler voor de maatschappelijke beweging naar een duurzame samenleving.
Bewonersinitiatieven zijn dus bereid een bijdrage te leveren aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken, op basis van gelijkwaardige samenwerking. Maar dit kan alleen als actieve burgers erkenning krijgen voor de essentiële rol die zij (kunnen) spelen in de leefbaarheid van hun wijk of dorp. Zij zitten in de haarvaten van onze samenleving. Dus aan de provincie Utrecht de oproep: stel je open voor nieuwe vormen van zelf- en samenorganisatie. Discrimineer ons niet
omdat we klein zijn: dat is juist onze kracht!
Ruimte om te wonen
In de provincie Utrecht is een groot tekort aan betaalbare woningen enerzijds en ontgroening anderzijds. Bewonersinitiatieven hebben vaak een hele duidelijke visie op het gebied van wonen, bouwen en herontwikkelen. Zorg ervoor dat de woningmarkt beter geïntegreerd is in de gemeenschaps-, dorp- en wijkontwikkeling. Want wonen gaat over (zelf vorm kunnen geven aan) aan de leefomgeving, levensloopbestendigheid en het voorzieningenniveau. Dit is nu niet vanzelfsprekend, terwijl wij alleen zó samen een leefbare en ongedeelde provincie kunnen maken.
Ruimte voor ontwikkeling
Omzien naar Elkaar wil als provinciaal netwerk van bewonersinitiatieven bouwen aan een Utrechtse samenleving die omziet naar elkaar. Wij vragen daarom de ruimte om bewonersinitiatieven verder te kunnen laten ontwikkelen. Wij kunnen dan de vele lokale initiatieven in de provincie Utrecht blijven versterken, verbinden en ondersteunen, zodat zij kunnen groeien naar volwaardige gesprekspartners voor gemeenten en provincie en zij van elkaar kunnen leren.
Wij vragen om steun, ook financieel, vanuit de provincie Utrecht voor de kennisinfrastructuur die wij
verder willen ontwikkelen. De provincie heeft immers een bijzondere verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de regionale sociale kennisinfrastructuur. Het gaat daarbij niet om veel geld:
een bedrag van €0,10 per inwoner biedt al voldoende mogelijkheden.
Voor nadere informatie:
www.omziennaarelkaar.nl
Jitske Tiemersma: jitske@omziennaarelkaar.nl
www.nlzorgtvoorelkaar.nl
Jan Smelik: algemeen coördinator jan.smelik@nlzve.nl
Nederland Zorgt Voor Elkaar is het door het ministerie van VWS erkende landelijk netwerk van bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen. De regionale netwerken zoals Omzien naar Elkaar zijn zo onderling verbonden.

Share Button
Manifest Omzien naar Elkaar voor coalitieakkoord provincie Utrecht